شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی adrenal gland به فارسی :

غده فوق کلیوی

دو غده درونریز که هر یک روی یکی از کلیه ها قرار گرفته است. بخش میانی این غده ها هورمونهای اپی نفرین و نوراپی نفرین ، و بخش قشری آنها مجموعه هورمونهایی با نام کلی آدرینو کورتیکال از جمله هورمون کورتیزون ترشح می کند. {غده درونریز}.