شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autonomic arousal به فارسی :

برانگیختگی خودکار

تحریک دستگاه عصبی خودکار یا غیرارای که همبستگی مثبت آن با یادگیری رنجیره ای ، خصوصاً یادگیری تکالیف ساده تر ، در تمام سنین به اثبات رسیده است.