شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی correlation به فارسی :

همبستگی

همبستگی

اندازه وابستگی یا ارتباط دو عامل به یکدیگر.

همبستگی

هماهنگ سازی

همبستگی

{ضریب همبستگی}.

ضریب همبستگی. اصطلاحی که به رابطه بین دو رشته سنجش‌های زوجی اطلاق می‌شود.

همبستگی