شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autism به فارسی :

در خودماندگی

درخودماندگی

غرق شدن در تخیلات تا حد عدم توجه به واقعیت ؛ از نشانه های اسکیزوفرنی. {اسکیزوفرنی}.

درخود ماندگی

درخود ماندگی (اوتیسم)

اوتیسم

{درخودماندگی}.

درخودماندگی (اوتیسم)