شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی attachment به فارسی :

دلبستگی

دلبستگی

دلبستگی

دل بستگی. بطور کلی، پیوند عاطفی بین مردم. مفهوم ضمنی آن این است که چنین پیوندی یا وابستگی همراه است، مردم برای ارضاء عاطفی بر هم تکیه می‌کنند.

دلبستگی

وابستگی

تمایل جانداران خردسال به قرار گرفتن در جوار افراد معین و احساس ایمنی در حضور آنها.

دلبستگی

دلبستگی

احساسی که کودک را به والد یا مراقب پیوند می دهد.