شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی anxiety hierarchy به فارسی :

سلسله مراتب اضطراب

اولین مرحله روش درمانی ولپی به نام حساسیت زدایی منظم که مستلزم تهیه یک رشته تجارب اضطرابی و مرتب کردن آنها از تجربه ای که بیشترین اضطراب را به وجود می آورد تا تجربه ای که کمترین مقدار اضطراب را موجب می شود.

سلسله مراتب اضطراب

فهرستی از موقعیتها و محرکهای اضطراب انگیز در شخص ، که برحسب درجه و مرتبه اضطراب انگیزی از خفیف به شدید مرتب شده است. رفتار درمانگران از این فهرست برای حساسیت زدایی بیماران در برابر موقعیتهای ترس آور استفاده می کنند ، به این ترتیب که موقعیتها را به جای اضطراب یا آرمیدگی عمیق همایند می سازند.