شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی antipsychotic drug به فارسی :

داروی ضدروانپریشی

نشانه های روانپریشی را کاهش می دهند ؛ به ویژه در درمان اسکیزوفرنی به کار می رود. نمونه ها: کلرپرومازین و رزرپین. به آرامبخش [های قوی] نیز شهرت دارند. {رفتار روانپریش.}