شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی antidepresants به فارسی :

داروهای ضدافسردگی

مصرف آنها موجب تغییر خُلق افسرده ها در جهت احساس شادمانی بیشتر می شود. چنین اثری احتمالاً ناشی از قدرت این داروها در افزایش پیامهای عصبیِ نوراپی نفرین ، سروتونین ، یا هر دو است. نمونه ها: اپمیپرامین (تفرانیل) ، ایزوکاربوکسازید (مارپلان) ، و ترانیل سیپرومین (پارنات).