شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی analysis of covariance به فارسی :

تحلیل کوواریانس

یک روش آماری برای کنترل همبستگی بین متغیرهای درون آزمودنی و متغیر وابسته در یک آزمایش. این روش واریانس خطای حاصل از پراکندگی نمره ها در متغی وابسته که بخشی از آن ناشی از تأثیر متغیر درون آزمودنی است را از بین می برد.

تحلیل هم پراکنش