شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی amnesia به فارسی :

یادزدودگی

بطور کلی، هرگونه فقدان نسبی یا کامل حافظه، فراموشی.

یادزدودگی، یاد پریشی

یادزدودگی

زوال همه یا بخشی از خاطرات گذشته. این زوال همیشگی نیست بلکه با رفع یادزدودگی ، خاطرات فراموش شده دوباره به خاطر می آید. {واپس رانی}.

یادزدودگی