شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی dementia به فارسی :

جنون

زوال عقل

مجموعه اختلالهایی که تقریباً به طور کامل هنگام پیری روی می دهند و جنبه های گوناگون فکر و رفتار به قدری آسیب می بینند که فعالیتهای روزمره مختل می شوند.

زوال عقل

زوال عقل – جنون