شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی achievement به فارسی :

پیشرفت

توانایی آموخته شده با اکتسابی ، مانند پیشرفت حاصل در درس املاء {استعداد}.

نظریه انگیزش پیشرفت

پیشرفت، انجام کار

آزمون پیشرفت،‌ آزمون پیشرفت تحصیلی