شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی accretion به فارسی :

افزایش یادگیری

افزوده شدن دانش بر طرحواره های موجود، بدون ایجاد تغییر ساختاری بنیادی. افزایش یادگیری متداول ترین نوع یادگیری در نظریه نورمن است.

رشد پیوسته