شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی abreaction به فارسی :

تخلیه هیجانی

در روانکاوی ، فرایند کاهش تنش هیجانی از راه بازپیداییِ تجربه ی تنش زا در گفتار ، عمل ، یا هر دو.

تخلیه هیجانی

بروز احساسات