شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی law of readiness به فارسی :

قانون آمادگی

قانونی که می گوید وقتی که ارگانیسم آماده عمل کردن است عمل کردن برای او تقویت کننده و عمل نکردن آزارنده است. همچنین وقتی که ارگانیسم آماده عمل کردن نیست ، اجبار کردن او به عمل برای او آزارنده است.

قانون آمادگی