شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی ability به فارسی :

توانایی

دانش یا مهارتی که شخص بتواند آن را عملاً نشان دهد. هم به استعداد و هم به پیشرفت اطلاق می شود. {استعداد ، پیشرفت}.

توانایی (توانش)