شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی zygote به فارسی :

تخمک بارور

یاخته ای که از اتحاد یاخته جنسی ماده و یاخته جنسی نر به وجود می آید. {دوقلوهای دوتخمکی ، دوقلوهای یک تخمکی}

تخم

تخمک بارور شده

زیگوت

تخمک بارور،نطفه