شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی voluntary active euthanasia به فارسی :

انتخاب ارادی مرگ، به‌ مرگی ارادی فعال

مرگ آسا ارادی – فعال

شیوه خاتمه دادن به رنج و غذاب بیمار به درخواست خود او ، قبل از پایان یافتن طبیعی زندگی.