شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی selection differences به فارسی :

تفاوت های انتخاب

تفاوت ها در انواع آزمودنی هایی که هر گروه را در یک طرح آزمایشی تشکیل می دهند ؛ این وضعیت هنگامی رخ می دهد که شرکت کنندگان گروه خود را خودشان انتخاب می کنند.

تفاوت های انتخاب

تفاوت ها در انواع آزمودنی هایی که هر گروه را در یک طرح آزمایشی تشکیل می دهند ؛ این وضعیت هنگامی رخ می دهد که شرکت کنندگان گروه خود را خودشان انتخاب می کنند.