شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی variable ratio reinforcement schedule vr به فارسی :

برنامه تقویتی نسبت متغیر

شرایطی که در آن تعداد پاسخ های ارگانیسم اگر به حول و حوش یک میانگین معین برسد تقویت می شود.