شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی variable interval reinforcement schedule به فارسی :

برنامه تقویتی فاصله متغیر

شرایطی که در آن پاسخ ها با گذشت یک فاصله زمانی حول و حوش یک میانگین معین تقویت می شوند.