شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی vagina به فارسی :

مهبل (واژن)

مجرای موجود بین دهانه رحم تا فرج که در هنگام مقاربت قضیب به آن وارد می شود و علاوه بر آن ، بخشی از مجرای زایمانی را تشکیل می دهد که جنین با عبور از آن از بدن مادر خارج می شود.

مهبل