شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی type a personality به فارسی :

شخصیت سنخ آ

شخصیتی که ویژگی های آن عبارتند از رقابت جویی شدید ، تخاصم ، سخت کوشی ، و احساس تندآیی زمانی ؛ فردی که واکنش های جسمی او به استرس بسیار شدید است.