شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personality assessment به فارسی :

ارزیابی شخصیت

1- در معنای عام ، سنجش شخصیت با هر روشی. 2- در معنای خاص ، سنجش شخصیت براساس مشاهدات و قضاوتهای پیچیده که بخشی از آن غالباً مبتنی بر رفتار شخص در موقعیتهای اجتماعی پیش ساخته است.

سنجش شخصیت