شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی tridimensional theory of feelings به فارسی :

نظریه سه بعدی احساسهای درونی

نظریه احساسهای درونی وونت مبتنی بر سه بعد خوشایندی-ناخوشایندی ، تنش -آرامش ، و برانگیختگی-خمودی.