شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی traditional marriage به فارسی :

ازدواج سنتی

ازدواج سنتی

نوعی ازدواج که تقسیم بندی نقشهای زن و شوهر را شامل می شود. مرد رئیس خانواده و تأمین کننده مالی است. زن خود را وقف مراقبت از شوهر و فرزندان و خانه داری می کند.