شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی top-down processing به فارسی :

پردازش نزولی