شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی serial processing به فارسی :

پردازش زنجیره‌ای، پردازش متوالی

پردازش زنجیره یی

نوعی تفسیر نظری از خبر پردازی مبنی بر اینکه چندین منبع اطلاعاتی به صورت زنجیره یی پردازش می شوند و در هر زمان معین فقط یکی از آن منابع مورد توجه قرار می گیرد. {پردازش موازی}.