شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی tolerance به فارسی :

تحمل فزاینده

تحمل

نیاز به مصرف فزاینده ی یک دارو به منظور دستیابی به تأثیرات حاصل از مصرف مقادیر قبلی آن این پدیده عامل مهمی در وابستگی جسمانی (اعتیاد) به داروهاست.

بردباری، تحمل، رواداری، مدارا