شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی tip-of-the-tongue phenomenon به فارسی :

پدیده «نوک زبان بودن»

ناتوانی در به یاد آوردن یک واژه در حالی که اطمینان داریم آن واژه را می دانیم.