شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی thinking به فارسی :

تفکر

توانایی تجسم یا بازنمایی اشیاء یا رویدادها در حافظه و انجام عملیات روی این بازنماییها.

فکر