شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی surrogte mother به فارسی :

مادر جایگزین

زنی که توسط زوج به استخدام در می آید تا با اسپرم شوهر مصنوعاً باردار شده و جنین حاصل را تا زمان تولد حمل و سپس نوزاد را با تمام حقوق قانونی مربوطه به زوج تحویل دهد.