شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی occipital lobe به فارسی :

لوب پس‌سری. یکی از چهار لوب عمده قشر مغز که در قسمت خلقی مغز قرار گرفته و به طور عمده با بینایی رابطه دارد. لوب پس‌سری نواحی شماره 17، 19 برودمن را تشکیل می‌دهد.

قطعه پس سری

بخشی از هر نیمکره مغز که پشت قطعه های آهیانه یی و گیجگاهی قرار دارد. {قطعه آهیانه یی ، قطعه پس سری ، قطعه گیجگاهی}.

قطعه پس سری