شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی learning curve به فارسی :

منحنی یادگیری

نموداری که سیر یادگیری را نشان می دهد و محور عمودی (محور عرضی) آن نوعی شاخص مهارت (مانند مقدار در واحد زمان ، زمان به واحد مقدار ، تعداد خطاها) ، و محور افقی آن (محور طولی) نوع شاخص تمرین (مانند تعداد کوششها یا مدت زمان است.

منحنی یادگیری