شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی hamilton s rule به فارسی :

قاعده هامیلتون

بیان ریاضی هامیلتون مبنی بر اینکه تمایل یک فرد به گسترش رفتار نوع دوستی اش نسبت به فرد دیگری با تعداد ژن هایی که با آن فرد شریک است تناسب دارد.