شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی group therapy به فارسی :

گروه درمانی، درمانگری گروهی

گروه درمانی

بحث گروهی یا سایر فعالیتهای گروهی که هدف درمانی دارد و در آنها بیش از یک درمانجو یا بیمار به طور همزمان شرکت می کنند. {رواندرمانی}.