شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی ganglion cells به فارسی :

سلولهای عقدهای سلولهایی در شبکه که آکسون‌هایی آن‌ها در پاپی عصب ناصره را بوجود می آورند