شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی episiotomy به فارسی :

اپی زیوتومی

ایجاد برش جراحی در ناحیه میان دو راهی که فضای لازم برای عبور نوزاد از مجرای زایمانی را بدون پارگی نسوج مادر فراهم می کند.