شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی drive discrimination به فارسی :

تمیز سائق

این واقعیت که ارگانیسم ها می توانند بین حالات سائق مختلف تمیز قائل شوند و بنابراین می توانند رفتارشان را به گونه ای تنظیم کنند که اشیای هدف مناسب را تجربه نمایند. تمیز سائق یکی از شش نوع یادگیری پیشنهادی تولمن است.