شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی double-blind method به فارسی :

روش بی نام مضاعف (دو سو ناشناس)

از طرحهای آزمایش که غالباً در پژوهش درباره کارایی داروها به کار می رود و در آن تا پایان آزمایش نه آزمایشگر و نه بیماران هیچیک نمی دانند که کدام آزمودنیها به گروه درمانی و کدام به گروه غیردرمانی تعلق دارند.