شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی method of loci به فارسی :

روش مکانی

یادسپاری از طریق تجسم موقعیت شیئی.

روش جایگاه   

روش مکان یابی

نوعی یادیار زنجیره یی: تبدیل مواد کلامی به تصویرهای ذهنی و آنگاه اختصاص مکان به هر تصویر در زنجیره ی جایگاهها در مسیر گذرگاه بصری (مثلاً ، تصویر ذهنی گذرگاهی در خانه یا در یک خیابان آشنا).