شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی dominance به فارسی :

برتری، غلبه، سلطه

سلطه گری

قرار گرفتن در مرتبه ی بالاتر در نظام سلسله مراتب مبتنی بر سلطه گری ؛ پدیده است رایج در جوامع انسانی و برخی گروههای حیوانی. {سلطه پذیری}.