شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی babbling به فارسی :

غان و غون کردن

غان وغون کردن

متولد دوره انفجار جمعیت

کوهورت عظیمی از کودکان زاده شده در دوره پس از جنگ جهانی دوم بین سال های 1945 و 1960.