شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autosociality به فارسی :

خود-هم نشینی

مرحله ای از رشد روانی- اجتماعی ، حدوداً سال نخست زندگی ، که در طی آن تنها منبع علاقه ، لذت ، و رضایت شیرخوار خود اوست ، یعنی زمانی که شیرخوار در کنار دیگران بازی می کند ، نه با دیگران.