شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی amniocentesis به فارسی :

آمنیوسنتز

بیرون کشیدن سلول های موجود در مایع آمنیوتیک به منظور آزمایش آنها از لحاظ بود یا نبود ناهنجاری ها