شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی tracking به فارسی :

سکُوسازی

تکنیکی سازمانی که به مدارس اجازه می دهد با تشکیل گروه های همگنی از دانش آموزان در میان جمعیت ناهمگن آنان ، آموزش کلیه آنان را تسهیل کنند.

ردیابی