شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی avoidance-avoidance conflict به فارسی :

تعارض اجتنابی- اجتنابی