شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی average life expectancy به فارسی :

متوسط امید زندگی

متوسط امید زندگی

تعداد سالهایی که فرد انتظار دارد می تواند زنده بماند.