شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی auto-erotism به فارسی :

خود شهوت گرایی