شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی amacrine cells به فارسی :

سلول‌هایی در شبکیه که نورون‌های دو قطبی را با نورون‌های ردیف دوم مرتبط می‌سازد.